Posts met de tag Bokrijk09. mei 2019
Begin dit jaar ben ik een reeks workshops voor ondernemers gestart bij VAKlab in Bokrijk. Wat heeft Bokrijk te maken met ondernemen?

 

Qualified photographer since 2013

Passionated since forever

Follow me!


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.